image image image
image

Reisbureau voor reizen naar Scandinavië, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland

Scan Britain, uw online reisagent met meer dan 20 jaar ervaring voor reizen door heel Noord Europa

 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN.

 

ScanBritain-Reizigersvoorwaarden

Inleiding: 
De ScanBritain-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die u  vanaf 1 juli 2018 bij ScanBritain boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op uw reis van toepassing is: de ScanBritain-Reisvoorwaarden of de ScanBritain-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de Scan Britain-Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ScanBritain Gekoppeld Reisarrangement voorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ScanBritain-Reisvoorwaarden.

Waarom nieuwe voorwaarden?
De Nederlandse wet is sinds 1 januari 2018 aangepast aan nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen. De nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2018. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die u vanaf deze datum boekt. We beginnen met de ScanBritain-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als u een gekoppeld reisarrangement (ScanBritain GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ScanBritain Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Dit is een door de Europese wetgever bedachte nieuwe regeling om u als reiziger als u geen pakketreis boekt, toch iets meer bescherming te geven als u wel meerdere reisdiensten bij verschillende handelaren boekt.

Aanvullende voorwaarden
ScanBritain ( kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die u op grond van de wet of de ScanBritain Reizigersvoorwaarden hebt.


§ 1  ScanBritain-Reisvoorwaarden  voor pakketreizen

Geldig voor boekingen vanaf 1 juli 2018

Inhoudsopgave
Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van ScanBritain
Artikel 3. Uw informatie
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door ScanBritain
Artikel 5. Wijzigingen door ScanBritain
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
Artikel 8. Uw rechten 
Artikel 9. Als u wilt opzeggen
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Uw verdere verplichtingen
Artikel 12.  Klachten
Artikel 13.  Geschillen
 

Artikel 1  Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakket reisovereenkomsten die ScanBritain met u als reiziger sluit.

1.2. ScanBritain kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. ScanBritain vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.

1.3. Als reiziger hebt u het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij ScanBritain dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. U hebt geen herroepingsrecht als u de pakketreisovereenkomst binnen 8  weken voor vertrek sluit, en ook niet bij zogenoemde ‘cruise reizen’.

1.4. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen,

Artikel 2  Informatie van ScanBritain
2.1. ScanBritain heeft u voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt middels een link naar de voorwaarden.
2.2. ScanBritain of organisator van de reis kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat u een reisverzekering sluit en kan u ook vragen om aan te tonen dat u dit hebt gedaan.
2.3. ScanBritain draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Staat het aanbod van ScanBritain online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel

uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van ScanBritain kan snel wijzigen. Als u later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van ScanBritain staat.
2.5. U blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en u moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij ScanBritain bekend is, aan u bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3  Door u te verstrekken informatie
3.1. U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval uw mobiele telefoonnummer(s) en u e-mailadres(sen).
3.2. U vermeldt de bijzonderheden over uw eigen  lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door u aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
3.3. Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat ScanBritain of iemand  namens hem u en uw eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt ScanBritain alle hiermee gemoeide kosten aan u in rekening.
3.4. U kunt zowel om medische als om andere redenen ScanBritain verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt ScanBritain die aan u bekend. ScanBritain is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben u verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4   Bevestiging/Herroeping door ScanBritain
4.1. Als u het aanbod van ScanBritain aanvaardt,  inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.
4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten bent u pas aan de overeenkomst gebonden nadat ScanBritain de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doet u een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat u het aanbod van ScanBritain hebt geaccepteerd.
4.3. ScanBritain of andere organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. ScanBritain stelt u hiervan uiterlijk in kennis:     20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;    7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;    48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.   Heb u al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt ScanBritain terug binnen de termijn van art. 4.5.
4.4. Het aanbod van ScanBritain is vrijblijvend en kan zo nodig het aanbod, ook nog na uw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. ScanBritain moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen binnen Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als u het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door ScanBritain aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen  erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
4.5. In alle gevallen dat u recht hebt op terugbetaling van reeds door u verrichte betalingen, doet ScanBritain dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5  Wijzigingen door ScanBritain of organisator
 5.1. ScanBritain heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij u op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. U kunt deze wijziging niet afwijzen.
5.2. Als ScanBritain zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij u daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt u of u de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet ScanBritain gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid  bedoeld, deelt u ScanBritain niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat u hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat u ScanBritain onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur uw besluit mee deelt. Als u niet binnen de gestelde termijn uw besluit meedeelt, geldt dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.
5.4. ScanBritain heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8, maar alleen als die is toe te schrijven aan:  

• verhoging van de kostprijs van brandstof of;  
  verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;  
• verhoging van belastingen of;  
  verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden.  
ScanBritain kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat zij zich dit recht op prijs verhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. U hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
5.5. Als ScanBritain binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb u het recht deze verhoging af te wijzen en heb u het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.
5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt ScanBritain de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van ScanBritain en u de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt. 
5.7. Als u de wijzigingen niet aanvaardt en ScanBritain kan u geen alternatieve reis aanbieden of als u deze niet aanvaardt, betaalt ScanBritain alle door u betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard u het aangeboden alternatief wel, dan heb u in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging. 

Artikel 6  Hulp en bijstand
6.1. ScanBritain biedt hulp en bijstand als u in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst  redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van uw kant, dan komen ook de kosten van ScanBritain zelf voor uw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door ScanBritain en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.
6.3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan u, noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade.  Voor ScanBritain bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor u bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriërings kosten.
6.4. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor u terugkeer op de afgesproken  datum worden gezorgd, dan heb u recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij ScanBritain minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7  Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator
7.1. ScanBritain zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en u ScanBritain daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt ScanBritain er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat u dit in redelijkheid niet

van ScanBritain kan verlangen. 
7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt ScanBritain voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt ScanBritain een passende prijsverlaging aan.    
7.3. U hebt het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kun u het alternatief afwijzen als de aangeboden prijs verlaging ontoereikend is.
7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:
  De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 
  De aard en klasse van de accommodatie; 
  De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:  
• De samenstelling van het reisgezelschap;  
  De aan ScanBritain bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door ScanBritain geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
7.5.  U mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:  
a.  U ScanBritain er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en ScanBritain deze tekortkoming niet binnen een door u gestelde redelijke termijn verhelpt, of als ScanBritain te kennen geeft  dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;  
b.  De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
7.6.  Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en ScanBritain deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun u de overeenkomst kosteloos opzeggen. U hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd u recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
7.7.  De aansprakelijkheid van ScanBritain voor schade die u lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van ScanBritain. ScanBritain kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
7.8.  ScanBritain is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan u zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door ScanBritain is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten. 
7.9.  Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan ScanBritain zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag ScanBritain de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8  Uw rechten
8.1.  Indeplaatsstelling
8.1.1. U kunt ScanBritain verzoeken om u door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:  
  De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en   
  U dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door ScanBritain vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat ScanBritain benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en  
  De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.
8.1.2. De aanmelder, u en degene die u vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ScanBritain voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.
 8.1.3 Op uw verzoek maakt ScanBritain deze kosten inzichtelijk en hij voorziet u als u daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2. Reisbescheiden
8.2.1. ScanBritain geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan u ter beschikking stelt.
8.2.2. Als u op het door ScanBritain meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld u dit onverwijld aan ScanBritain of de doorverkoper.


8.3 Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1 Als ScanBritain wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in uw repatriëring. De  garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de

reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.
8.3.3. ScanBritain voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR. ScanBritain maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9  Als u wilt opzeggen
 9.1. U kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doet u dit, dan bent u verplicht om aan ScanBritain de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. Tenzij ScanBritain afwijkende bepalingen met u overeenkomt, welke staan vermeld in de boekingsvoorwaarden, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die ScanBritain verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door u geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten: 
*  Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%; 
*  Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;  *  Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom; 
*  Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;  
*  Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; 
*  Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 
*  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.  
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens ScanBritain gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.
9.3. Als u de reisovereenkomst opzegt, moet u deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt ScanBritain op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.
9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt ScanBritain mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. ScanBritain berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.
 9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet ScanBritain aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde  accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die ScanBritain hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. ScanBritain brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door ScanBritain. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door ScanBritain. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door ScanBritain op de eerstvolgende werkdag.  
9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving

onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt ScanBritain alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.
9.10.  Voor reizen naar een gebied waarvoor door de  Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. U kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en u dat wilt, omboeken.

Artikel 10  Betaling
10.1. U ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van ScanBritain wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. ScanBritain kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb u niet op het door ScanBritain vermelde tijdstip aan uw financiële verplichtingen voldaan, dan ben u van rechtswege in verzuim.
10.2. Als u in verzuim bent, maant ScanBritain, of iemand namens hem u aan tot betaling en stelt u een termijn van 14 dagen om alsnog aan u verplichtingen te voldoen. U wordt erop gewezen dat als u ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. ScanBritain verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet u de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
10.3. Als u niet tijdig hebt betaald bent u over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet u na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro. De reis organisator kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11  Uw verdere verplichtingen
11.1. U bent verplicht tot naleving van alle door of namens ScanBritain gegeven aanwijzingen en u bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. Als u zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan ScanBritain u van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als u van ScanBritain in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.
11.3. U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. U moet u uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het  exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12  Klachten (procedure)
Tijdens de reis
12.1. Onverminderd artikel 7 meld u onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u u– in deze volgorde – melden bij:  
1. De betrokken dienstverlener; 
2.  De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is; 
3. ScanBritain.
12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet u dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij ScanBritain in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt ScanBritain voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4. ScanBritain zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Als u niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door ScanBritain aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of ScanBritain daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.


Na de reis
12.6. Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar  uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van een klachtrapport beschikbaar is, voeg u die daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet u deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na uw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor indienen.
12.8. Als u de klacht niet tijdig indient, kan ScanBritain besluiten deze niet in behandeling te  nemen, tenzij u redelijkerwijs geen verwijt treft.
|12.9. ScanBritain geeft u uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Artikel 13  Geschillen
13.1. Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk  binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van uw klacht het geschil voorleggen aan en u wenden tot een bevoegd rechter.
13.2. Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
13.3. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. 13.4. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 

§ 2 Gekoppeld Reisarrangement  Voorwaarden (GRA-voorwaarden)

Artikel 1  Toepasselijkheid en definities
1.  Als sprake is van een gekoppeld reisarrangement gelden in aanvulling op hetgeen is opgenomen in §3 (Boekingsvoorwaarden), de volgende afspraken.
2.  Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement als ScanBritain bemiddelt bij de totstandkoming van twee of meer verschillende overeenkomsten betreffende verschillende soorten reisdiensten die u voor dezelfde vakantie of dezelfde reis wilt afnemen en die geen pakketreis vormen en:
I.   waarvoor u verschillende overeenkomsten sluit met verschillende reisdienstleveranciers waarbij, tijdens één bezoek aan of contactmoment met de handelaar, hij het apart selecteren en het apart betalen van de reisdienst heeft gefaciliteerd, of
II.    ScanBritain op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een ander faciliteert op voorwaarde dat u de tweede overeenkomst uiterlijk binnen 24 uur na het tot stand komen van de eerste overeenkomst met de reisagent sluit.
3.  Als de overeenkomst zich ondanks het vorenstaande wel kwalificeert als reisovereenkomst zijn de SCANBRITAIN-reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2  Garantie bij financieel onvermogen
1.  Als ScanBritain een gekoppeld reisarrangement heeft gefaciliteerd en hij in dat kader van u de reissom heeft ontvangen maar ten gevolge van financieel onvermogen de reisdienst niet of niet verder kan uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de reissom die hij ontvangen heeft wordt terugbetaald aan de reiziger, of als de reisdienst ten dele is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan. Als de handelaar voor het personenvervoer verantwoordelijk is voorzien de maatregelen tevens in repatriëring, een en ander overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.
2.  SCANBRITAIN voorziet in deze garantie door aangesloten te zijn bij het SGR garantiefonds.

Artikel 3  Informatieverplichtingen
1.  De handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert wijst u, voordat u gebonden bent aan de overeenkomst die leidt tot de totstandkoming van een gekoppeld reisarrangement, op duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier erop dat: 
a)   u geen aanspraak kan maken op de rechten die uitsluitend gelden voor pakketreizen uit hoofde van de wet en elke reisdienstverlener uitsluitend aansprakelijk voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten; 
b)  u aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie in overeenstemming hetgeen in artikel 2 is omschreven.
2.  De handelaar voorziet u ook, om aan deze informatieverplichting te voldoen van de voorgeschreven standaardinformatie.
3.  Als de handelaar geen of onjuiste informatie verstrekt, geldt dat een aantal wettelijke bepalingen van de wet op de pakketreisovereenkomst van toepassing zijn; te weten de bepalingen over in-de-plaatsstelling, de  bepalingen over de uitvoering van de pakketreis en de opzeggingsmogelijkheden, de klachtenregeling en de verplichtingen voor het bieden van hulp en bijstand.